Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden.
Navolgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op onze dienstverlening.
Algemene voorwaarden Kattenoppas Nobelhorst

Artikel 1 definities:
1.1 KON: de verzorger van Kattenoppas Nobelhorst die de kat(ten) op het woonadres verzorgt. Hier na te noemen KON
1.2 Klant: persoon die het contract heeft afgesloten.
1.3 Kat: de kat(ten) van de klant waar de overeenkomst voor afgesloten is.
1.4 opdrachtformulier: zorgovereenkomst tussen KON en de klant, waarbij KON zich verplicht de kat gedurende bepaalde tijd te verzorgen tegen een door de klant te betalen prijs,
1.5 (zorg)opdracht: door KON uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van de verzorging van de kat als nader bepaald in deze voorwaarden.

Artikel 2 algemeen:
2.1 Op het overeengekomen zorgplan zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in enigerlei vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend door zowel de klant als KON.
2.2 De opdracht wordt geacht geheel correct te zijn uitgevoerd. Indien dit niet het geval is, dient de klant dit binnen 14 dagen kenbaar te maken bij Kattenoppas Nobelhorst

Artikel 3 rechten en plichten KON:
3.1 KON verplicht zich om op basis van de gegeven opdracht gedurende de overeengekomen periode de afgesproken diensten te verlenen.
3.2 KON zal zoveel mogelijk rekening houden met persoonlijke wensen van de klant t.a.v. de verzorging van het de kat en de extra diensten die door de KON aangeboden worden.
3.3 KON verplicht zich tot het zorgvuldig verzorgen en voeden van de kat waarop de overeenkomst van toepassing is.
3.4 KON is gerechtigd om de opdrachtovereenkomst te verbreken als blijkt dat de klant de algemene voorwaarden niet of onvoldoende naleeft. KON zal dit niet eerder doen dan nadat is zeker gesteld dat de kat hiervan geen schade ondervindt.
3.5 Over de periode dat het de kat verzorgd wordt door KON, is de klant de prijs per dag verschuldigd die op het opdrachtformulier is overeengekomen
3.6 KON behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en prijsopgaven te veranderen.
Bij aanvaarding van een opdracht gelden de algemene voorwaarden die op dat moment zijn gepubliceerd op de website. De klant kan bij wijzigingen van de algemene voorwaarden en prijsopgaven, mits openbaar gemaakt via de website, geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.
3.7 KON is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het achterhouden van informatie, dan wel het geven van onjuiste informatie door de klant m.b.t. het de kat waarop de overeenkomst van toepassing is.
3.8 KON is verplicht er op toe te zien dat onbevoegden geen toegang hebben tot de woning van de klant. KON is aansprakelijk voor geleden schade door de klant als gevolg van het zich door onbevoegden toegang verschaffen tot de woning als kan worden aangetoond dat dit een gevolg was van het niet of in onvoldoende mate nakomen van de afspraken hieromtrent.

Artikel 4 rechten en plichten de klant:
4.1 De klant is verplicht bij het tekenen van het opdrachtformulier alle gegevens, welke noodzakelijk zijn voor een goede en verantwoorde verzorging van het de kat tijdens de overeengekomen periode, te vermelden op het opdrachtformulier.
4.2 De klant is verplicht KON voldoende voeding en verzorgingsmateriaal te verschaffen voor de gehele periode dat KON de verzorging uitvoert.
Indien er een tekort ontstaat zal KON er naar streven hetzelfde of een kwalitatief vergelijkbaar product aan te vullen. De kostprijs van dit product en de extra arbeidstijd die het aanvullen heeft gekost zal doorberekend worden aan de klant.
4.3 De klant dient ervoor te zorgen dat KON toegang heeft tot de verzorg/verblijfplaats van het de kat waarop de overeenkomst van toepassing is.
4.4 De te verzorgen dieren mogen geen besmettingsgevaar opleveren voor andere dieren die KON verzorgt.
4.5 Het einde de van verzorgingsperiode is pas definitief wanneer de klant zijn thuiskomst aan KON heeft doorgegeven.

Artikel 5 inschrijving:
5.1 De afspraken die m.b.t. de opdracht zijn gemaakt zullen worden vastgelegd in een opdrachtformulier.
5.2 Het opdrachtformulier dient volledig en waarheidsgetrouw ingevuld te zijn.
5.3 Bij inschrijving wordt het opdrachtformulier door de klant ingevuld en door de klant en KON ondertekend. De klant verklaart hiermee tevens kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden
De klant ontvangt een kopie-exemplaar van het opdrachtformulier.

Artikel 6 betalingen
6.1 Alle prijzen weergegeven op de prijsopgaven zijn inclusief B.T.W.
6.2 Op verzoek verstrekt KON vooraf een prijsopgave aan de klant.
6.3 De verschuldigde tarieven dienen contact betaald te worden bij overhandiging van de sleutel van de zorgperiode. Eventuele extra kosten worden contant voldaan bij het teruggeven van de sleutel na beëindiging van de opdracht.
6.4 Bij een eventueel vervroegde beëindiging van de opdrachtovereenkomst (bijv. bij eerdere terugkeer van de klant) zal geen restitutie van het reeds teveel betaalde bedrag door KON plaatsvinden.
6.5 De klant ontvangt een bewijs van betaling van KON.
Artikel 7 In geval van nood:
7.1 KON verplicht zich in geval van een onvoorziene omstandigheid de klant z.s.m. op de hoogte te brengen.
7.2 Door het tekenen van de opdrachtovereenkomst machtigt de klant KON om in geval van ziekte van de kat (of een redelijk vermoeden van ziekte) tijdens de duur van de opdracht, op kosten van de klant, een dierenarts te consulteren en andere maatregelen te nemen die KON noodzakelijk acht.

Artikel 8 Geschillen en toepasselijk recht:
8.1 In gevallen van geschillen is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied de KON is gevestigd. Dit, tenzij de klant binnen een maand nadat KON schriftelijk aan de klant heeft medegedeeld het geschil te zullen voorleggen aan deze rechter, alsnog kiest voor behandeling van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.
8.2 Op de opdrachtovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
8.3 Nietigheid of vernietiging van een deel van deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid of vernietiging van alle bepalingen van deze algemene voorwaarden tot gevolg.