Privacy Statement

Privacy Statement
Kattenoppas Nobelhorst respecteert de privacy van de bezoekers van de website, in het bijzonder de rechten
van bezoekers met betrekking tot de, geautomatiseerde, verwerking van persoonsgegevens. Vanwege
volledige transparantie met mijn klanten heb ik daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met
betrekking tot deze verwerking zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun
rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.
Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website
van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl. De huidige versie van de
privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is.
Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen
niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon,
smartwatch of tablet.

Artikel 1. Wettelijke bepalingen.
1. Website (hierna ook “de website”): kattenoppas Nobelhorst, www.kattenoppasnobelhorst.nl
2. Verantwoordelijke voorde verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook ”De Beheerder”):
Kattenoppas Nobelhorst, gevestigd te Almere aan de Charles Wilsonstraat 12, 1341 BP en ingeschreven
onder KVK-nummer: 64691225.

Artikel 2. Toegang tot de website
De toegang tot de website is strikt persoonlijk. U zult deze website zelf alsook de gegevens en informatie die
daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicatie doeleinden, dan wel voor
enig commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken van ongevraagde elektronische
aanbiedingen.

Artikel 3. De content van de website
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden
alsook alle technische applicaties die gebruik kunnen worden om de website te laten functioneren en meer
in het algemeen alle onderdelen die op de site zij gebruikt, zijn beschermd bij wet door de intellectuele
eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het
geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke , is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet
meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan
wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4. Het beheer van de website.
Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
– De toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een
gedeelte van de website;
– Alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of
internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette;
– De website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren.

Artikel 5. Verantwoordelijkheden.
De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van
het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is.
De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle
geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere
virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de website en de gegevens die u
op het internet raadpleegt.
De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:
– vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet;
– vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy
De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur
oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere
actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.
Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij
gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal leiden op u te verhalen.

Artikel 6. Het verzamelen van gegevens.
Uw gegevens worden verzameld door Kattenoppas Nobelhorst. Onder persoonsgegevens worden verstaan:
alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbare wordt
beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand
van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of
een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische,
economische, culturele of sociale identiteit.
De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de
beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van
bestellingen of afnemen van diensten

Artikel 7. Uw rechten met betrekking tot uw gegevens.
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie van zijn
persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking
de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechte uitoefenen
door contact op te nemen via info@kattenoppasnobelhorst.nl
Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u
uw handtekening heeft en onder vermelding van het adres waarop er met u contact opgenomen kan worden.

Binnen 1 maand na ontvangst van het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van
de complexiteit van de verzoeken en het aantal verzoeken kan deze termijn, indien nodig, met 2 maanden
worden verlengd.

Artikel 8. Verwerking van persoonsgegevens
In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verwacht en waarvoor de
autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen
verstrekt na een uitdrukkelijke en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens
mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepaling van deze privacyverklaring vallen.
Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de
website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van
het vragen van de gegevens.

Artikel 9. Commerciële aanbieding.
U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen,
stuurt u een mail naar het volgende adres: info@kattenoppasnobelhorst.nl
Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden
van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op
de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert De beheerder is in geen geval verantwoordelijk
in bovengenoemde situaties.

Artikel 10. Bewaartermijn gegevens
De door beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze
bij wet is bepaald.

Artikel 11 – Cookies
1. Een is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan mijn website geplaatst wordt op de harde schijf van uw
computer. Een cookies bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan mijn website als bezoeker kan worden
herkend. Het is dan mogelijk om mijn website speciaal op u in te stellen en het inloggen te
vergemakkelijken.
2. Ik gebruik de volgende soorten cookies op mijn website:
– Functionele cookies zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en
inloginformatie.
– Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan mijn website op basis
van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen
we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers
van mijn website. We kunnen niet zien wie onze website bezoekt of vanaf welke pc het bezoek
plaatsvindt.
3. Meer specifiek gebruik ik de volgende cookies:
– Geen overige cookies
4. Wanneer u mijn website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke of derden op
uw apparaat worden geïnstalleerd.
5. Voor meer informatie over het gebruik, beheer en de verwijdering van cookies, nodig ik u uit om de
volgende link te raadplegen:
http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Artikel 12. Beeldmateriaal en aangeboden producten.
Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten/diensten op de website kunnen geen
rechten worden ontleend. Voor alle getoonde beelden is toestemming van de eigenaar verkregen.

Artikel 13.Toepasselijk recht.
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van
beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanner
hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14. Contact.
Voor vragen, product- of dienstinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot:
Hillie Derksen (eigenaar) via:
info@kattenoppasnobelhorst.nl
of op 06-12334847

Artikel 15. Toeschrijving
Deze privacy statement is gemaakt met hulp van Rocket Lawyer (http://www.rocketlawyer.com/nl/nl)
Deze privacy statement is van toepassing sinds 7-11-2022